Efektywne zarządzanie projektami – podejście procesowe

Każde z przedsiębiorstw funkcjonujących w dzisiejszych, dynamicznych czasach, niezależnie od danej branży próbuje dostosować się do burzliwego mikro oraz makro otoczenia. Rosnąca konkurencja rynkowa wymusza na przedsiębiorcach szybkie zaadaptowanie się do obecnego rynku producentów. Organizacja składa się z wielu skoordynowanych ze sobą procesów, które są niezbędne do realizacji celów krótko oraz długoterminowych. Za realizację pierwszego z powyżej wymienionych rodzajów odpowiadają działania operacyjne, a za drugi typ działania strategiczne. Spójność wszystkich działań przyczynia się do skutecznego osiągnięcia wyznaczonych celów. Nieodłącznymi procesami, które występują w każdym profesjonalnym przedsiębiorstwie są kolejno: zarządzanie zasobami ludzkimi, ryzykiem oraz projektami. Tylko wszystkie połączone procesy, przyniosą długofalowe oraz pożądane efekty i zapewnią synergię z otoczeniem.

Zarządzanie projektami

Jak sama nazwa wskazuje jest to usystematyzowany oraz skoordynowany proces planowania, organizacji oraz kontroli zadań wchodzących w skład projektu. Zarządzanie projektami obejmuje alokację środków, które zostają przydzielone przez kierownika do realizacji całokształtu projektu. Osiągnięcie narzuconych wymagań w określonym terminie, a także przy oczekiwanych kosztach przez zleceniobiorcę wymaga posługiwania się odpowiednimi technikami, aby sprostać wyznaczonym celom założonym przez zleceniodawcę projektu.

Metoda Agile

Zwinne zarządzanie projektami jest dziś jedną z najbardziej popularnych i współczesnych metod występujących w organizacjach. Charakterystycznym założeniem, o które opiera się metodyka Agile są zmiany, które następują naturalnie w trakcie etapów dostarczania projektu. Jest to czułe podejście, gdzie liczy się każda, najdrobniejsza interakcja. Natomiast klasyczny sposób zarządzania projektami koncentruje się na dostarczaniu wcześniej zaimplementowanego planu. Osoby odpowiedzialne za wykonanie projektu powinny odznaczać się wysoką starannością oraz elastycznością. Rola kierownika projektu sprowadza się do eliminacji czynników ryzyka związanego z wykonaniem. Początkowo obszarem, który wykorzystywał taktykę Agile były różnego rodzaju projekty informatyczne. Jednak dziś nastąpiła ogromna dekoncentracja i metoda zwinnego zarządzania znalazła zastosowanie na wielu innych płaszczyznach.

PRINCE2

Druga najczęstsza technika, która pozwala zarządzać projektem w sposób wydajny oraz skuteczny. Jest to uniwersalna metoda, sprawdzająca się zarówno w małych jak i większych projektach. Połączenie znaczącego systemu CRM (Customer Relationship Management) i umiejętnego wykorzystania QMS (Quality Management System) sprawdza się w tej metodyce. Spójne oraz zespołowe podejście przyczyni się do rosnących postępów, a ukierunkowanie na pierwszoplanowy cel przez wszystkich członków zespołu zapewni nas, że projekt nieustannie odznacza się uzasadnieniem biznesowym. Najważniejsze jest, aby wykorzystać w jak największym stopniu potencjał realizacji projektu.

Ryzyk fizyk

Nie ulega wątpliwości fakt, że przy ocenie projektów należy brać pod uwagę szeroki zakres determinantów ryzyka. Główną frakcją, którą bierze pod uwagę zespół realizujący szereg etapów projektu, jest ryzyko finansowe. Jest ono kluczowym obszarem, ponieważ w zależności od pomiaru mamy możliwość uzyskania wyników na temat zwrotu z inwestycji. Szeroko rozumiany rachunek zysków i strat umożliwia ocenę nawet najbardziej złożonego projektu.

Analiza SWOT

Tak samo jak w przypadku założenia firmy, każdy specjalistyczny projekt wymaga precyzyjnej analizy potencjalnych mocnych i słabych stron oraz możliwych szans i zagrożeń wynikających z interakcji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Celem przeprowadzenia tego zabiegu jest zebranie wszelkich informacji, które będą nam potrzebne do maksymalizacji wartości biznesowej projektu. Ocena czynników płynących z zewnątrz, przynosi wiele cennych danych, które należy wcielić w cykl życia projektu. Analiza SWOT jest zależna od obranej techniki przeprowadzenia działań na wszystkich etapach koncepcji i ukierunkowuje prowadzących.

My – jako zespół doświadczonych w wielu dziedzinach specjalistów do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i obieramy odpowiednie techniki działań w zależności od realizowanych celów. Do naszych klientów podchodzimy ze szczególną uwagą oraz zapobiegamy prawdopodobnym sytuacjom kryzysowym. Cechuje nas dbałość o detale, ambitność oraz elastyczność. Pierwszy projekt strony internetowej przedstawiamy nawet w 48h, a dedykowane rozwiązanie już w 7 dni!

Maja SEO PARTNER

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami

Przygotowaliśmy coś specjalnego dla naszych klientów

Polecamy artykuły

Scroll to Top